Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT HET LEVEREN VAN ZAKEN EN DIENSTEN VAN TELE'TRAIN EDUCATION B.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM

 

Artikel 1.  ALGEMENE BEPALINGEN

 

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn onderverdeeld in de na­vol­gen­­de artikelen:

 

       1. Algemene bepalingen;

       2. Totstandkoming overeenkomsten;

       3. Levering training;

       4. Intellectuele eigendomsrechten;

       5. Prijzen;

       6. Betaling;

       7. Annuleren;

       8. Overneming van contract;

       9. Overmacht;

       10. Aansprakelijkheid;

       11. Toepasselijk recht;

       12. Geschillen;

       13. Slotbepaling.

 

1.2. De onderhavige voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot en overeenkomsten ter zake van levering van zaken en diensten door Tele'Train Education B.V., hierna te noemen "Tele'Train", aan haar cliënten;

 

1.3. Alle eventueel door cliënten van Tele'Train gehanteerde (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand ge­wezen, behoudens en voor zover door Tele'Train schrif­te­lijk is afgeweken van deze van de handwijzing dan wel uit­druk­kelijk in schriftelijke vorm is overeengekomen dat in het geheel geen algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn;

 

1.4. Indien en voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat enige bepaling of een deel daarvan in strijd met enige wet­telijke bepaling van dwingend rechtelijke aard, goede zeden, of openbare orde mocht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling of het betreffende deel daarvan, als niet overeen­gekomen worden beschouwd, met dien verstande dat voor het overige de inhoud van de onderhavige voorwaarden volledig van toepassing zal blijven;

 

1.5. Afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts in­dien de betreffende afwijking(en) schriftelijk door de di­rectie van Tele'Train is (zijn) bevestigd;

 

1.6. Tele'Train zal bij de uitvoering van de tussen haar en cliënt gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht ne­men en daarbij naar beste vermogen met haar belangen re­kening houden;

 

1.7. Alle informatie die door cliënten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

 

1.8. Onder het begrip "cliënt" wordt in de onderhavige voorwaar­den mede verstaan: "koper", "opdrachtgever","deelnemer" of "afnemer";

 

1.9. De opschriften boven de artikelen in de onderhavige voor­waar­den maken geen deel uit van de voorwaarden zelf, maar zijn slechts bedoeld als summiere, wellicht onvolledige, aan­dui­dingen van de inhoud van de desbetreffende artikelen.

 

 

Artikel 2.  TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, op welke wijze, door wie van Tele'Train en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrij­blijvend en worden gedaan op basis van de op het tijd­stip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties;

 

2.2. Elke overeenkomst tussen Tele'Train en haar cliënt komt eerst tot stand nadat de overeenkomst schriftelijk door Tele'Train is bevestigd. Elke overeenkomst tussen Tele­'Train en cliënt komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat aan Tele'Train genoegzaam is gebleken dat cliënt kre­dietwaardig is dan wel zijn kredietwaardigheid voldoende is gewaarborgd.

Indien Tele'Train zulks wenst, dient cliënt op eerste ver­zoek van Tele'Train zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Tele'Train;

 

2.3. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst zijn slechts bindend voor zo­ver Tele'Train deze schriftelijk aan cliënt heeft beves­tigd;

2.4. Er geldt voor cliënten een bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van inschrijving / opdrachtverstrekking;

 

2.5. Cliënten ontvangen een afschrift van de termijn en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

 

 

Artikel 3.  LEVERING TRAINING

 

3.1. Bij de totstandkoming van de betreffende overeenkomst tot het geven van een training, niet zijnde een training met open inschrijving, komen Tele'Train en cliënt het moment waarop, alsmede de lo­katie waar de training zal plaatsvin­den, overeen;

 

3.2. In nauw overleg kunnen partijen, binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen twee weken voor aanvang van de trai­ning, de ingevolge artikel 3.1. van onderhavige voorwaarden, over­eengekomen lokatie en moment wijzigen. De lokatie en het moment worden zodanig aangepast als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

 

 

Artikel 4.  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

4.1. De intellectuele eigendomsrechten op de ter uitvoering van de overeenkomst door Tele'Train vervaardigde en/of gebruik­te gegevens, zoals rapporten, presentaties, adviezen en do­cu­men­tatie, berusten bij Tele'Train;

 

De cliënt verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn ver­strekt.

 

 

Artikel 5.  PRIJZEN

 

5.1. Alle door Tele'Train gehanteerde prijzen zijn, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Tele'Train anders over­eengekomen, exclusief B.T.W. en alle overige hef­fingen en belastingen welke in verband met de overeenkomst schuldig mochten zijn. Vorenstaande belastingen en hef­fingen, hoe ook genaamd, komen voor rekening van cliënt.

 

 

Artikel 6.  BETALING

 

6.1. Tele'Train brengt de door cliënt verschuldigde bedra­gen door middel van een factuur in rekening. Betalingen ge­schieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op een door Tele'Train aan te wijzen bank- of girorekening op de wijze en binnen de ter­mijn als vermeld op de factuur;

 

6.2. Onverminderd het gestelde in 6.1. van onderhavige voor­waarden dient cliënt de door hem verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst welke het geven van een training met open inschrijving betreft, betaald te hebben voor de daadwerkelijke aanvang van de training;

6.3. Indien cliënt binnen de overeengekomen termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet verkeert hij vanaf de ver­valdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Tele'Train over het factuurbedrag inclusief B.T.W., een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is over­schreden;

 

6.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waar­onder in ieder geval begrepen declaraties van derden, ook voor zover deze de door de rechter geliquideerde bedra­gen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureau's welke door Tele'Train worden gemaakt om tot incasso van haar vorderingen op cliënt te geraken, ko­men voor rekening van cliënt;

 

6.4. Zowel bij het aangaan als tijdens de uitvoering van de over­eenkomst is Tele'Train gerechtigd zekerheid te verlangen van cliënt ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen je­gens Tele'Train. Tijdens de uitvoering van de overeen­komst is Tele'Train gerechtigd werkzaamheden op te schorten totdat cliënte de gewenste zekerheid ten behoeve van Tele'Train heeft gesteld;

 

6.5. Iedere betaling door cliënt strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervol­gens in mindering op de oudste vorderingen;

 

6.6. Hetgeen cliënt uit hoofde van de overeenkomst aan Tele'Train verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in ge­val van:

  • surséance van betaling of faillissement van cliënt of aan­vraag daartoe;
  • besluit van cliënt tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming;
  • ont­bin­ding van de vennootschap waartoe cliënt behoort;
  • meer dan twee­maal niet-tijdige betaling door cliënt;
  • beslaglegging in welke vorm dan ook, op het vermogen of ver­mogensbestanddelen van cliënt.

 

6.7. Het staat Tele'Train vrij, in gevallen als genoemd in lid 6.6. van onderhavig artikel, de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 

Artikel 7.  ANNULEREN

 

7.1. Het annuleren van de betreffende overeenkomst door de cliënt dient schrif­te­lijk te geschieden;

 

7.2. Tele'Train is gerechtigd bij an­nu­lering van de betreffende overeenkomst schadevergoeding van cliënt te ver­langen;

7.3. Tele'Train zal alle terugbetalingen die gedaan moeten worden, binnen 30 kalenderdagen verwerken;

 

7.4. Bij annulering van een overeenkomst welke het geven van een  training door Tele'Train betreft, wordt de helft van het fac­tuurbedrag in re­kening gebracht. Tele'Train is gerechtigd het volledige factuurbedrag in rekening te brengen bij an­nule­ring binnen een maand voor aanvang van de training;

      

7.5. Indien de tot stand gekomen overeenkomst het geven van een training betreft, welke gezien de specificaties en opzet uitsluitend en alleen geschikt is voor cliënt, zal echter vertraging in het leveren van voornoemde training, anders dan door niet toerekenbare tekortkoming als bepaald in ar­tikel 9 van onderhavige voorwaarden, cliënt niet het recht geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren, noch geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij zulks, alle omstandigheden in aanmerking genomen, jegens cliënt volstrekt onredelijk en onbillijk zou zijn.

 

 

Artikel 8.  OVERNEMING VAN CONTRACT

 

8.1. Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de betreffende overeenkomst met Tele'Train over te dragen aan een derden zonder schriftelijke toestemming van Tele'Train.

 

 

Artikel 9.  OVERMACHT

 

9.1. Ingeval van tijdelijke, niet toerekenbare tekortkoming aan de kant van Tele'Train zal cliënt de overeenkomst niet kun­nen ontbinden cq. de training annuleren;

 

9.2. Onder overmacht wordt in het kader van de overeenkomst ver­staan elke van de wil van Tele'Train onafhankelijke om­stan­digheid tengevolge waarvan de nakoming van de overeen­komst door Tele'Train door de cliënt van Tele'Train redelij­ker­wijze niet meer van haar kan worden verlangd;

Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: gebrek aan vervoermiddelen, lokale belemmering van transportroutes, geweld, vijandelijkheden en onrusten of oorlogsverklaring, staat van beleg, overheidsmaatregelen met belemmerende wer­king, staking of ar­beidsonrusten, ziekten van epidemisch karakter, bedrijfsstoringen, (tijdelijk) uitvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, stagnatie of ernstige vertraging bij toelevering en stagnatie bij reparatie van machines en apparatuur. Van het intreden van overmacht wordt de cliënt zo snel moge­lijk op de hoogte gesteld.

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inacht­neming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Tele'Train niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfs­schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan perso­nen, zowel bij de wederpartij als bij derden;

 

10.2. De aansprakelijkheid van Tele'Train wordt mede bepaald op grond van haar product- bedrijfsschadeverzekeringen als­mede door wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid;

 

10.3. Behoudens het elders in dit artikel gestelde is schade, ver­oorzaakt door Tele'Train aan cliënt te allen tijde be­perkt tot en met de factuurwaarde van het geleverde, alle aanspra­kelijkheid van Tele'Train voor gevolgschade, van welke aard of omvang dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

 

10.4. Voldoening aan de verplichting tot betalingen van de vast­gestelde schade door Tele'Train of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart cliënt Tele'Train uitdrukke­lijk en volle­dig.

 

 

Artikel 11.  TOEPASSELIJK RECHT

 

11.1. Op alle overeenkomsten en offertes, waarop de onderhavige voorwaarden ge­heel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 

 

Artikel 12.  GESCHILLEN

 

12.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of naar aan­leiding van nadere overeenkomsten welke daaruit mochten voort­vloeien, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Amsterdam, tenzij Tele'Train de voor­keur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse Rechter, te onderwerpen.

 

Artikel 13.  SLOTBEPALING

 

13.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophan­del en Fabrieken van Amsterdam-Haarlem te Amsterdam.